Procedure aanmelding

Afspraken tussen basis- en voorgezet onderwijs in Zoetermeer.
In goed overleg tussen het basis- en het voortgezet onderwijs in Zoetermeer zijn afspraken gemaakt over de toelating van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Centraal in de afspraken staat, dat het voortgezet onderwijs over de toelating van een leerling beslist op basis van het advies van de (speciale) basisschool dat is weergegeven in het onderwijskundig rapport. De (speciale) basisschool baseert haar advies op de verzamelde gegevens in het eigen leerlingvolgsysteem.

In de maanden januari of februari bespreekt de (speciale) basisschool het onderwijskundig rapport met de ouders/verzorgers van de leerling. Wilt u uw kind inschrijven op het Picasso Lyceum, dan geldt het volgende:

Heeft uw zoon/dochter een mavo (vmbo-t advies) of een mavo-havo advies, dan moet u ervoor zorgen dat het inschrijvingsformulier met bijbehorende documenten uiterlijk dinsdag 5 maart 2019 bij ons in bezit is. Dit heeft te maken met het feit dat als het aantal inschrijvingen voor deze adviezen groter is dan 90 er een loting plaatsvindt. Meer informatie over deze loting vindt u in de flyer. Flyer Loting bij schooladvies lager dan havo (nov 2018)

Heeft uw zoon/dochter een havo of vwo (atheneum of gymnasium), dan moet u ervoor zorgen dat het inschrijvingsformulier, samen met het adviesformulier met de unieke code van de basisschool, uiterlijk donderdag 21 maart 2019 bij ons in bezit is.

Indien u van de basisschool geen adviesformulier met de unieke code heeft ontvangen, dan dient u het originele, ondertekende onderwijskundig rapport (OKR) bij te voegen.

Graag ontvangen wij ook een kopie van de ID kaart of het paspoort.

Indien het advies daartoe aanleiding geeft, zal de school voor voortgezet onderwijs in de eerste helft van maart bij de (speciale) basisscholen aangeven over welke leerlingen nader overleg noodzakelijk is. In dat gesprek kan de (speciale) basisschool nadere informatie aandragen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de uitslag van de eindtoets of andere recent gemaakte toetsen.
Uiterlijk 19 april ontvangen de ouders/verzorgers bericht van het voortgezet onderwijs over de toelating.