Afspraken

Respect

Het Picasso Lyceum hecht bijzonder veel waarde aan een prettig en veilig leer- en leefklimaat. De schoolgids, bestaande uit de informatiegids, het voorlichtingsboekje, het leerlingenstatuut en de overgangsnormen biedt daartoe de waarborgen. Deze schoolgids bevat dan ook de schriftelijke neerslag van regels, regelingen en afspraken op velerlei terrein zoals deze in de loop der jaren zijn gaan gelden voor de Scholen Combinatie Zoetermeer als geheel en meer specifiek voor Picasso Lyceum. Op de school ligt een pestprotocol ter inzage. Het is duidelijk dat niet alles tot in het
kleinste detail op papier valt vast te leggen. Vandaar dan ook dat binnen de school als leer- en leefomgeving het adagium geldt – kort en bondig in één regel – respecteer de ander, respecteer je zelf en respecteer de schoolomgeving.

Leerlingenstatuut
Het Picasso Lyceum kent een leerlingenstatuut. In dit leerlingenstatuut staan de rechten en de plichten van de leerlingen en de regels zoals deze gelden op de school. Dit leerlingenstatuut wordt iedere leerling in de vorm van een boekje overhandigd zodra hij als leerling staat ingeschreven. Het leerlingenstatuut kent een algemeen deel – geldig voor alle scholen van de Scholen Combinatie Zoetermeer – en een schoolgebonden deel. Het leerlingenstatuut is een onderdeel van de schoolgids. Iedere leerling en medewerker wordt geacht op de hoogte te zijn met de inhoud van dit leerlingenstatuut.

Mobiele telefoon / audio-, video- en fotoapparatuur
Het is uw zoon of dochter niet toegestaan om bovenstaande apparatuur zonder toestemming van de docent tijdens lestijd te gebruiken. Indien uw zoon of dochter dit toch doet, wordt deze apparatuur in beslag genomen voor de duur van maximaal 1 week. Uw zoon of dochter kan de in beslag genomen voorwerpen bij de afdelingsleider ophalen.

Gebruik van fotomateriaal
Op verschillende tijdstippen worden er in en rondom de school foto’s genomen. Deze foto’s worden gebruikt voor o.a. schoolboekjes, het fotojaarboek, stukjes in de (lokale) pers en de website. De rechten op dit fotomateriaal zijn aan de school voorbehouden.
Mocht u bezwaar hebben tegen het feit dat deze foto’s – eventueel voorzien van naamsvermelding – voor openbare doeleinden worden gebruikt, dan dient u dit kenbaar te maken.

Lichamelijke Opvoeding
Het dragen van sportkleding is tijdens de gymlessen verplicht. In alle klassen dienen de leerlingen een zwart broekje en een wit T-shirt te dragen (zonder opschrift). Dit wordt door de leerling zelf aangeschaft. Het is niet toegestaan om schoenen die buiten zijn gedragen in de gymzaal te gebruiken. Ook schoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan. Waardevolle spullen, zoals sieraden, horloges, geld e.d. dienen door uw zoon of dochter, voorafgaand aan de les, in zijn of haar garderobekastje te worden opgeborgen. De docenten l.o. nemen géén spullen in bewaring.

Schoolpas
De schoolpas dient als legitimatie en als bewijs van toegang bij allerlei buitenschoolse activiteiten. Op deze pas staan voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, stamnummer, klas, locatie, mentor en een pasfoto van de leerling. De leerling dient de
schoolpas altijd bij zich te hebben. De school verzorgt de schoolpas.
De schoolpas wordt in de maand september/oktober eenmalig verstrekt. Een duplicaat kan bij hoge uitzondering worden verstrekt. Een verzoek tot uitgifte van een duplicaat dient door de ouders/verzorgers schriftelijk bij een van de afdelingsleiders te worden aangevraagd. Bij een eventueel gegeven toestemming van de afdelingsleider kan de leerling tegen betaling van € 5,- een duplicaat bij de administratie ophalen.

Pestprotocol
Op onze school is het de gewoonte dat we respect voor elkaar hebben. Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Pesten vormt namelijk een ernstige bedreiging voor het welbevinden en de toekomstverwachtingen van leerlingen. Wij hebben als Scholen Combinatie Zoetermeer een pestprotocol opgesteld waarin staat hoe en waar- het pesten wordt aangepakt. Het Pestprotocol ligt op school ter inzage maar is ook als pdf hier beschikbaar.

Pestprotocol SSVOZ aug 2012