Privacyprotocol

De school probeert zoveel mogelijk omstandigheden te creëren, waarin uw kind
optimaal kan functioneren, zowel wat betreft prestaties als welbevinden.
Hiervoor heeft de school een zorgstructuur ingericht, die uw kind op didactisch en
sociaal-emotioneel gebied de juiste hulp en begeleiding kan bieden.

Leerlingen, waarover zorg bestaat, worden in het zorgadviesteam besproken.
Wanneer uw kind hier besproken wordt, wordt u vooraf door de mentor ingelicht.
Uiteraard moet zorgvuldig worden omgegaan met privacygevoelige gegevens van u
en uw kind. Dit betekent dat ook het Picasso Lyceum zich te houden heeft aan de
wetgeving rondom privacy en persoonsgegevens.

Mocht u van mening zijn dat er voor u gevoelige zaken zijn die hiermee verband houden, neemt u dan contact op met de conrector van uw kind. De school heeft een ‘privacyprotocol’ opgesteld, waarin duidelijke regels staan hoe te handelen bij het zorgoverleg en wie inzage heeft in de informatie.

Privacyprotocol (apr 2017)