ICT

Het Domein ICT in het Picasso Lyceum

Wat verstaan we onder het domein ICT?
Onder het domein ICT verstaan we de instructieruimte voor de lessen informatica en informatiekunde en de TOPklassen ICT. Hier staan ruim 30 pc’s en er hangt een Activboard. Ook zijn er de ruimtes van het systeembeheer en de serverruimte.

In de instructieruimte voor de lessen informatica, informatiekunde en de TOPklas ICT worden de volgende lessen gegeven: informatica (bovenbouw havo en vwo), informatiekunde (brugklas) en de TOPklas ICT (voor klas 1, 2 en 3). Er is ook een balkon met de wedstrijdbakken van de FIRST Lego League. Ook is er gelegenheid voor bijscholing door leerlingen (en docenten).

Wat willen we met het domein ICT?
Het domein ICT beoogt alle leerlingen een brede ICT basis mee te geven voor de verdere schoolloopbaan. Alle leerlingen dienen met de benodigde ICT-competenties te zijn uitgerust. Onze leerlingen gaan uitgerust met de juiste basiscompetenties op ICT gebied met zelfvertrouwen op pad tijdens hun schoolloopbaan. Voor de leerlingen van de TOPklassen geldt dit in versterkte mate. Voor hen geldt het volgende. Op creatieve wijze gaan deze leerlingen nieuwsgierig op zoek naar ICT-oplossingen voor educatieve vraagstukken om deze te kunnen en willen toepassen in de eigen schoolomgeving, bij voorkeur in samenwerking met medeleerlingen en docenten.

Informatiekunde
Brugklas: Informatiekunde wordt gegeven in de brugklas. Het gaat dan om een blokuur gedurende een half schooljaar. Alle TOPmavo en havo/vwo brugklassen werken met een digitale methode informatiekunde. De leerlingen werken hun methode in een half jaar door. Aangevuld met een samenwerkingsopdrachten met een ander vak en een opdracht vanuit informatiekunde zelf (bv een uitnodiging ontwerpen). Voorbeeld: voor biologie moet er een powerpoint over een zintuig worden gemaakt.

Docenten: mw. Van Dinter en dhr. Fens

Klas 2 en hoger. De mogelijkheid bestaat om de onderbouwleerlingen (t/m 16 jaar) de gelegenheid te geven om buiten de les om het klein certificaat voor het ECDL te behalen. Alle leerlingen hebben de gelegenheid om ook in de tweede en derde klas middels de digitale ondersteuning van Instruct, lacunes in de office modules weg te werken of dit zelfs af te ronden met een ECDL examen (dit laatste tegen een vergoeding).

Om er voor te zorgen dat er een effectieve en geborgde doorlopende leerlijn ICT is, is er een notitie waarin per leerjaar staat vermeld wat de leerling aan ICT scholing en bijbehorende vakoverstijgende opdrachten krijgt aangeboden en welke competenties behaald dienen te zijn.

Informatica Leerroutes.
4 en 5 havo. Zij volgen het vak via de planning van de Tweede Fase (urental: 4 havo 160 uur en  5 havo 160 uur).
4 en 5 en 6 vwo. Zij volgen het vak via de planning van de Tweede Fase (urental: 4 vwo 120 uur, 5 vwo 160 uur en 6 vwo 160 uur).

Bij alle leerroutes geldt dat een blokles in de week op het programma staat. Voor ieder hoofdstuk geldt een klassikaal instructiemoment (bv met behulp van een powerpoint in de ELO Fronter), dit wordt gegeven in het instructielokaal. Daarna gaan leerlingen aan het werk met de opdrachten dan wel de Praktijk Opdracht.

Methode en docenten. Het programma volgt de methode Informatica-Actief dat digitaal wordt aangeboden. Op het Picasso Lyceum volgen de leerlingen informatica via de website en de elo Fronter. De helft van het programma is theorie, de andere helft (qua tijd en punten) bestaat uit praktijkopdrachten.

Docent: dhr. Fens

TOPklas ICT
Er is een TOPklas ICT in de eerste klas, en een TOPklas ICT/Sciene in de tweede (en derde) klas.
Bezoek hier de pagina van de TOPklas ICT.

Wat willen met deze leerlingen? Op creatieve wijze gaan deze leerlingen nieuwsgierig op zoek naar ICT-oplossingen om deze te kunnen en willen toepassen in de eigen schoolomgeving. Een middag in de week zijn de leerlingen aanwezig in de instructieruimte van het domein ICT (lokaal I.03)
Docenten: mw. Van Dinter en dhr. Fens

Extra scholing ICT
In de brugklas is er expliciet scholing, in de tweede en derde klas is er de mogelijkheid voor Extra scholing en verdieping middels digitale scholing van Instruct/behalen ECDL-modules. De extra scholing kan in ieder domein plaatsvinden. Specifieke instructie van een individuele leerling of groepje gebeurt in de instructieruimte.

Meer weten over topklassen?
Er is een speciale folder topklassen beschikbaar:
folder Topklas leerjaar 1 (Nov 2016)
folder Topklas leerjaar 2+3 (Juni 2016)