Leerwegen

TOPmavo
Op de TOPmavo wordt veel aandacht besteed aan theoretische vakken als Nederlands en wiskunde. Als je het leuk vindt om te leren en te lezen voel je je binnen deze leerweg snel thuis. Je volgt de eerste twee jaar een programma van lessen waarbij je actief leert, alleen en in samenwerking met andere leerlingen.
In het derde jaar begin je al aan het schoolexamen. Een geweldige uitdaging! Je krijgt theoretische eindexamenvakken, maar je kunt ook het eindexamenvak tekenen kiezen.

In het vierde leerjaar wordt er in de periode september tot en met december aan het sectorwerkstuk gewerkt. Vanuit verschillende vakken die bij een sector (techniek, economie, landbouw en zorg & welzijn) passen, werken leerlingen in groepjes aan een onderwerp, waar hun interesse naar uit gaat, uit.
Het gaat niet alleen om de presentatie van het onderzoeksproject, maar eveneens om de weergave van het proces in een logboekvorm. Dit logboek speelt een rol in een van de onderdelen van het examenprogramma van het vak Nederlands.

Examen doen in twee jaar
De examenperiode is een tweejarige periode, waarin zowel in leerjaar 3 als 4 schoolexamens worden afgenomen. Ook in het derde en vierde jaar wordt gewerkt met een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Dat is een overzicht van alle te toetsen onderdelen. Het PTA en het Examenreglement worden uitgereikt vóór 1 oktober. Ze bevatten alle organisatorische en inhoudelijke gegevens rond de schoolexamens en het landelijk examen.

Sectoren
In de loop van het derde jaar maken de leerlingen, daarbij gesteund door mentor en decaan, een keuze voor de sector waarin zij hun opleiding gaan afronden in het laatste jaar.
Er zijn vier sectoren:

– economie
– zorg en welzijn
– landbouw
– techniek

Deze sectoren bieden een goede vooropleiding voor het middelbaar beroepsonderwijs, dat op dezelfde wijze is ingericht. De keuze van de examenvakken en een extra vak hangt nauw samen met de gekozen sector.
Het grootste deel van de leerlingen gaat verder met het middelbaar beroepsonderwijs aan een Regionaal Opleidings Centrum, een ROC. Leerlingen met de examenvakken en een extra vak, waaronder wiskunde en twee moderne vreemde talen, kunnen -wanneer ze goede cijfers hebben- met hun diploma verder gaan aan de havo op het Picasso Lyceum..

Examenvakken en decanaat
Op school werkt een decaan, die een grote rol speelt bij het begeleiden van leerlingen en hun ouders bij het maken van keuzes voor leerweg, sectorkeuze, vervolgopleiding en examenvakken.
De examenvakken zijn: Nederlands, Frans, Duits, Engels; maatschappijleer, geschiedenis, aardrijkskunde en economie; wiskunde, natuurkunde, biologie, tekenen en lichamelijke opvoeding.
Uitgangspunt is dat de leerling in een extra vak examen mag doen. De keuze voor dit extra vak motiveert de leerling en voor dit vak heeft de leerling voldoende resultaat. Wanneer de keuze roostertechnisch en vanwege de groepsgrootte niet mogelijk is, vindt in samenspraak met leerling en ouders een wijziging van gekozen vakken plaats.Het derde en vierde leerjaar volgen het principe van de doorlopende leerlijn: alle behaalde resultaten tellen mee voor het eindexamen. Van de derde klas leerlingen
wordt verwacht dat zij alle onderdelen die staan vermeld in het Programma
van Toetsing en Afsluiting van klas 3 voldoende afronden om verder te kunnen in klas 4.

In klas 3 begint de voorbereiding van het sectorwerkstuk dat in klas 4 wordt afgerond.
De leerlingen schrijven een sectorwerkstuk over een onderwerp dat meerdere vakgebieden omvat. Zij doen dit in een speciaal ontwikkelde en door de school aangeschafte computeromgeving. Zowel het proces als het product vallen onder de beoordeling.

In het vierde leerjaar ronden de leerlingen hun opleiding af met het landelijk schriftelijk eindexamen. Daarnaast worden schoolexamens gedaan voor de gekozen vakken en worden zogenaamde handelingsopdrachten uitgevoerd. Dat zijn opdrachten die de leerlingen naar behoren dienen te hebben gemaakt.