Schoolkosten

Het boekenpakket bestellen
Boeken moeten zelf worden besteld. Het boekenpakket kunt u bestellen bij Van Dijk Educatie via hun website: www.vandijk.nl, waarmee het Picasso Lyceum een overeenkomst heeft. Bij het plaatsen van de bestelling ziet de leerling welke boeken gratis ter beschikking worden gesteld en welke artikelen voor eigen rekening zijn.
Van Dijk Educatie registreert welke bestellingen er zijn geplaatst en door wie, en biedt u hier een overzicht van in uw persoonlijke klantomgeving op www.vandijk.nl. Mocht blijken dat er ten onrechte op kosten van de school is besteld, dan zullen de kosten hiervan op de besteller worden verhaald.

Het boekenpakket leveren
De boekenpakketten worden vóór het begin van het nieuwe schooljaar afgeleverd op het huisadres van de leerling.

Het adres van Van Dijk Educatie is:
Van Dijk Educatie,
Postbus 23,
8260 AA Kampen.
T: (038) 331 57 57
I: www.vandijk.nl

Schoolkosten
Het Picasso Lyceum financiert de reguliere activiteiten uit de wettelijke bijdrage vanuit het ministerie van OCW. De overheid bekostigt de loonkosten en de materiële kosten. Daarnaast mogen scholen een bijdrage vragen voor activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma vallen en voor bepaalde schoolbenodigdheden. Ook het Picasso Lyceum vraagt een vrijwillige bijdrage in de schoolkosten (= ouderbijdrage). Het zijn de kosten van activiteiten en schoolbenodigdheden die wij van groot belang achten omdat het juist deze extra zaken zijn die het Picasso Lyceum voor de leerlingen mede interessant en afwisselend maken. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de bijdragen van ouders aan de schoolkosten. Voor het betalen van deze vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u gedurende het schooljaar facturen.
Voor nadere informatie over de facturering kunt u terecht bij mw. Baak ([email protected])

Excursies en reizen
In praktisch ieder leerjaar worden er excursies en/of één- of meerdaagse reizen voor de leerlingen georganiseerd. Het Picasso Lyceum informeert u over excursies en reizen en de kosten die daaraan zijn verbonden. Reizen vallen niet onder het lesprogramma en hebben daardoor geen verplichtend karakter. Deelname aan de excursies is wettelijk niet verplicht. Als u besluit om niet te betalen, zal uw zoon/dochter ook niet van deze voorzieningen gebruik kuinnen maken en/of zal hij uitgesloten worden van deelname aan de excursies. Als deze activiteiten/excursies binnen onderwijstijd gehouden worden, krijgt uw kind een vervangend onderwijsprogramma aangeboden. Voor 2017/2018 staan o.a. de volgende excursies op het programma:

Overzicht excursies/reizen 2018-2019:

Leerjaar 1: Wendagen Zeist, Excursie Rijksmuseum van Oudheden (la volgen) Veldwerkdag
Leerjaar 2: Excursie Archeon (gymnasium), Reis Kleef
Leerjaar 3: Excursie Mauritshuis, Excursie Munster (du), Reis Trier (gymnasium), Excursie Amsterdam 3 havo/vwo (gs)
Leerjaar 4: CKV dagen, Excursie Amsterdam 4 topmavo (gs), Excursie filmhuis (fa), Excursie Gemeentemuseum, Reis Keulen (dutl)
Leerjaar 5: Excursie Amsterdam (kunst), Excursie Filmhuis (fatl), Excursie Gemeentemuseum (kubv, kumu), Excursie Essen (dutl),Reis Antwerpen (kunst)
Leerjaar 6: Excursie DNB (ec, mo), Excursie Filmhuis (fatl), Excursie Gemeentemuseum (kubv, kumu), Reis Antwerpen

Lockers
Leerlingen kunnen een garderobekastje/locker huren voor kleding, tas en/of bromfietshelm.
De kosten hiervoor bedragen € 20,00.

Oudervereniging
De contributie voor de oudervereniging bedraagt € 15,- per jaar. U ontvangt hiervoor een afzonderlijke brief met verzoek tot betaling. De school ondersteunt de oudervereniging administratief bij de inning van de ouderdonatie.

Ongevallenverzekering
De school heeft voor de leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten met een beperkte dekking. De beperkte dekking is uitsluitend van kracht tijdens de schooluren c.q. evenementen in schoolverband gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten en gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school, resp. van huis of school naar een andere door de schoolleiding of leerkracht of hulpkracht aangegeven plaats en terug. Voor het afsluiten van de ongevallenverzekering vragen wij u een vrijwillige ouderbijdrage van € 2,50. In geval van schade dient u echter eerst uw eigen verzekering aan te schrijven.

Schade
Alle schade, toegebracht aan eigendommen van de school, moet door de dader(s) worden vergoed. De ouders/verzorgers zullen hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Voor schade en vermissing van eigendommen van de leerlingen (dus ook fietsen en scooters) kan de school op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Ook voor schade die de leerlingen door stoeien en/of vechten aan elkaar kunnen toebrengen, is de school niet aansprakelijk.

Betalingen en bankrekening van het Picasso Lyceum
Er kan op school niet elektronisch betaald worden.
De bankrekening van de school is: NL72RABO0312427999 t.n.v. SCZ Picasso Lyceum.

Bij deelname TOP-klassen / toneel
Opgave voor de TOP-klas houdt voor de leerling deelname en aanwezigheid in. Restitutie van gelden vindt niet plaats.

Klas 1:

  • TOP-klas Cultuur  € 145,-
  • TOP-klas Sport  € 125,-
  • TOP-klas ICT  € 110,-
  • TOP-klas Science  €110,-

Klas 2:
alle TOP-klassen  €110,-
Schooltoneel  € 35,-

Bij deelname aan de buitenlandse reizen
In klas 4 en 5 worden facultatief meerdaagse reizen georganiseerd. De kosten van de reisweek in februari 2019 zijn:
Klas 4: Reis Berlijn ± € 400,-, reis Barcelona ± € 400,-, skireis ± € 425,- en House € 75,-

Voor thuisblijvers in de reisweek: schoolprogramma (kosteloos).

Klas 5: Reis Rome (tijdens de meivakantie): ± € 750,-.

Lichamelijke opvoeding
Het dragen van sportkleding is tijdens de gymlessen verplicht. In alle klassen dienen de leerlingen een zwart broekje en een wit T-shirt te dragen (zonder opschrift). Dit wordt door de leerling zelf aangeschaft. Het is niet toegestaan om schoenen die buiten zijn gedragen in de gymzaal te gebruiken. Ook schoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan. Waardevolle spullen, zoals sieraden, horloges, geld e.d. dienen door uw zoon of dochter, voorafgaand aan de les, in zijn of haar locker te worden opgeborgen. De docenten L.O. nemen géén spullen in bewaring. De lessen vinden plaats in de gymzaal op school, in de gymzaal aan de Groen Blauwlaan en in de sporthal de Veur. In de buitenperiode maken we gebruik van de voetbalvelden van FC Zoetermeer