Bestuur SSVOZ

Op 1 januari 2005 zijn het Picasso Lyceum, het Stedelijk College en Het Atrium ondergebracht in de Stichting SVOZ. Binnen de statutaire kaders heeft de stichting een eigen profiel en een eigen manier van werken. De banden met de gemeente Zoetermeer blijven, onder andere op het punt van toezicht, huisvesting en lokaal onderwijsbeleid.

Raad van Toezicht 

Per 1 augustus 2011 is de Stichting SVOZ overgegaan naar een andere bestuurlijke inrichting, namelijk een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is het orgaan binnen de stichting, dat onafhankelijk toezicht houdt op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie en dat – in de werkgeversrol – toezicht houdt op het functioneren van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
– de heer I.A.P.M. Wajon, voorzitter
– de heer drs. P.J.J. Steeghs, lid
– de heer drs. P.H.A.M. Huijts,lid
– de heer J. Mahboeb, lid
– mevrouw dr. J. van der Hoeven, lid
– de heer J. Donders, lid
– de heer mr. J. de Haan, lid

Correspondentieadres Voorzitter Raad van Toezicht:
Dorpsstraat 10
2712 AK Zoetermeer

College van Bestuur 

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag en is daarmee het orgaan dat de stichting
bestuurt. Uiteraard binnen kaders die in statuten en reglementen zijn neergelegd. De heer drs. P.T.E. Reenalda is voorzitter College van Bestuur.

De algemene leiding van het Picasso Lyceum, Stedelijk College en Het Atrium wordt uitgevoerd door de directies van de scholen.

Rector Picasso Lyceum          Dhr. drs. J.A.L. van Grunsven

Directeur Stedelijk College    Mw. drs. J.M. Klunder

Directeur Het Atrium             Dhr. C. Verheul (a.i.)