Medezeggenschap

Allen die bij de school betrokken zijn, hebben op de een of andere manier inspraak in wat er in de school gebeurt. Dat geldt niet alleen voor het personeel, maar ook voor de ouders/verzorgers en leerlingen. Het officiële inspraakorgaan is de medezeggenschapsraad (MR). In de MR zijn het personeel, de ouders en de leerlingen vertegenwoordigd.

Binnen de SSVOZ vindt medezeggenschap in de praktijk op twee niveaus plaats. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (gMR) is de gesprekspartner van het College van Bestuur. Op schoolniveau is de Deelraad Medezeggenschapsraad (dMR) de gesprekspartner van de directie van het Picasso Lyceum.

Formeel bestaat ook de Medezeggenschapsraad (MR) van de Scholen Combinatie Zoetermeer (SCZ), de overkoepelende MR van de dMR’en van Picasso Lyceum en Stedelijk College. De MR heeft de bevoegdheden gedelegeerd naar de dMR’en.

Correspondentieadres:
MR van de Scholen Combinatie Zoetermeer
p/a Van Doornenplantsoen 1
2722 ZA ZOETERMEER