Oudervereniging

Hier ondersteunt u het Picasso Lyceum van onze kinderen.
Alle ouders van leerlingen zijn automatisch lid van de oudervereniging van het Picasso Lyceum door betaling van € 15 per schooljaar. De vereniging behartigt de belangen van de ouders en leerlingen, voor zover die belangen direct te maken hebben de leerlingen van de school.

Daarnaast ziet de vereniging het als haar taak de directie en de docenten te steunen en te adviseren bij initiatieven en activiteiten die er op gericht zijn de vorming en opleiding van de leerlingen te bevorderen. Het bestuur heeft regelmatig overleg met de rector en eventueel betrokken docenten over allerlei schoolse zaken. In overleg met hem worden bepaalde activiteiten gestart of aangepast.

De school heeft veel profijt van de financiële steun uit de Oudervereniging. Vele zaken die niet uit het normale schoolbudget kunnen worden gefinancierd zoals geluids- en videoapparatuur en een vleugel, kunnen hiermee worden bekostigd. Een andere in het oog springende financiële bijdrage van de oudervereniging aan de school is het ondersteunen van de jaarlijks terugkerende toneel- en muziekuitvoeringen en het Picasso gezond project.

Met de nieuwsbrieven en website is er contact tussen de ouders en de school. De inkomsten van de oudervereniging bestaan uit de vrijwillige jaarlijkse contributie van alle ouders. Het beschikbare budget komt rechtstreeks ten goede aan de activiteiten van de kinderen.

De jaarlijkse ledenvergadering (meestal) in november wordt gecombineerd met een Thema-avond. Deze thema-avonden zijn voor de ouders van de leerlingen met als doel hun kinderen beter te kunnen begeleiden c.q. ondersteunen in welke zin dan ook. Op zo’n avond wordt tevens het beleid en de begroting van de vereniging door de leden vastgesteld en goedgekeurd.