Oudervereniging Huishoudelijk reglement

 

 • Begripsbepalingen
  Artikel 1

  OUDERS De ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school staan ingeschreven.
  LEERLINGEN De ingeschreven leerlingen van de school
  SCHOOL Het Picasso Lyceum Zoetermeer.
  OUDERVERENIGING De in artikel 1 van de statuten genoemde vereniging.
  OUDERRAAD Vertegenwoordigers van de oudervereniging die regelmatig namens de ouders overleg plegen met de schoolleiding.
  BESTUUR Het dagelijks bestuur van de oudervereniging.
  SCHOOLLEIDING De leiding van het Picasso Lyceum Zoetermeer.
  VERENIGINGSJAAR Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 oktober t/m 30 september.
  WET De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO).
  MEDEZEGGENSCHAPSRAAD De Medezeggenschapsraad als bedoeld in de Wet.
  BEVOEGD GEZAG Het bestuur van de scholen combinatie Zoetermeer, waar het Picasso Lyceum een onderdeel van uitmaakt.
  PERSONEEL De medewerkers in dienst van de school.
  ALGEMENE VERGADERING Vergadering van de ouderraad die voor alle leden openbaar is en 5 tot 6 maal per jaar plaats vind. Aankondiging datums verschijnen in het informatie boekje.
  STATUTEN De statuten van de oudervereniging van het Picasso Lyceum.
 • Het bestuur 
  Artikel 2
  1. Zodra bestuursleden niet langer tot de groep der ouders behoren t.g.v. het uitschrijven van hun kind als leerling, moeten zij aftreden. Dit gebeurt uiterlijk op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
  2. Uit hetzelfde gezin kan niet meer dan één persoon zitting hebben in de ouderraad.
  3. De secretaris deelt de samenstelling en de taakverdeling van de ouderraad binnen een maand na vaststelling mee aan de schoolleiding, het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad.
  4. De ouderraad houdt de ouders op de hoogte van haar activiteiten.
  5. Tenminste eenmaal per jaar organiseert de ouderraad een informatieavond voor de ouders.
  6. Over personen wordt in ieder geval schriftelijk gestemd. Andere stemmingen geschieden mondeling tenzij een ouderraadslid schriftelijke stemming verlangt.
  7. De namen van de door de ouderraad gestelde kandidaten voor vacatures in de ouderraad worden vermeld in de oproep tot de ledenvergadering waarin de vacatures worden vervuld.
  8. Kandidaten voor vacatures in de ouderraad gesteld door de leden, dienen uiterlijk zeven dagen voorafgaand aan de ledenvergadering waarin de vacatures worden vervuld te worden ingediend bij de ouderraad.
 • Financiën
  Artikel 3
  1. De financiële middelen van de oudervereniging worden in zijn algemeenheid gestort op een girorekening.
  2. De penningmeester is toegestaan namens de oudervereniging maximaal € 100,- in kas te hebben.
  3. Overschrijvingen giro dienen door een door het bestuur daartoe gemachtigd persoon te worden ondertekend. Het bestuur machtigt daarvoor 2 personen.
  4. De penningmeester stelt eenmaal per jaar een financieel jaarverslag op voor 1 oktober. Dit komt bij het jaarverslag. Elke ouderraadsvergadering overlegt de penningmeester de financiële stand van zaken.
  5. De penningmeester verzoekt de leden de vastgestelde contributie te betalen.
  6. Indien dit verzoek niet tot een betaling leidt zal dit verzoek worden herhaald.
  7. De contributie wordt per kind berekend.
  8. De leden van de kascommissie, als bedoeld in art.11, lid 3 van de Statuten, worden benoemd voor de tijd van twee schooljaren. Jaarlijks treedt één lid af, welk lid terstond herkiesbaar is.
 • Secretariaat 
  Artikel 4
  1. De secretaris maakt van elke ouderraadvergadering een verslag. Dit verslag wordt door de ouderraad in haar eerstvolgende vergadering vastgesteld.
  2. De secretaris stelt elk jaar een jaarverslag op voor 1 oktober van het afgelopen schooljaar. Hierbij komt het financiële jaarverslag van de penningmeester. Dit ligt na aankondiging in de nieuwsbrief bij de administratie klaar ter inzage voor de ouders. Het jaarverslag komt ook op de website van de OR.
  3. De secretaris en de voorzitter tekenen de formele brieven die namens de oudervereniging of namens de ouderraad uitgaan.
  4. Tijdens de ouderraadvergadering wordt door of namens de secretaris een presentielijst bijgehouden.
  5. Op verzoek verstrekt de secretaris aan een ouder een exemplaar van de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de oudervereniging.
  6. In overleg met de voorzitter stelt de secretaris de agenda voor de ouderraadvergadering op.
  7. Uiterlijk 5 dagen voor de betreffende ouderraadvergadering ontvangen de leden van de ouderraad een uitnodiging voor de ouderraadvergadering.
  8. De secretaris stelt het rooster van aftreden op als bedoeld in art. 8, lid 5 van de Statuten zodanig dat voorzitter, secretaris en penningmeester niet tegelijkertijd aftreden.
 • Ledenvergadering
  Artikel 5
  1. De leiding van de ledenvergadering berust bij de voorzitter van de ouderraad of bij een door de ouderraad aan te wijzen plaatsvervanger.
  2. De presentielijst wordt gebruikt voor de vaststelling van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
 • Stemmingen
  Artikel 6
  Bij schriftelijke stemmingen in de ouderraad en bij stemmingen in de ledenvergadering benoemt de voorzitter een stemcommissie bestaande uit twee leden die wordt belast
  met het tellen der stemmen.
 • Werkgroepen
  Artikel 7
  1. De ouderraad kan werkgroepen instellen met een specifieke taakstelling.
  2. Ouderraadleden, ouders, personeelsleden en/of leerlingen kunnen deel uitmaken van een werkgroep.
  3. Eventueel kan de ouderraad aan een werkgroep een budget toekennen. In dat geval maakt de werkgroep een begroting en legt schriftelijk verantwoording af aan de ouderraad.
  4. De werkgroep brengt schriftelijk of mondeling verslag uit aan de ouderraad.
 • Slotbepaling
  Artikel 8
  1. In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de ouderraad.
  2. Een wijziging in het Huishoudelijk Reglement kan alleen doorgevoerd worden nadat een voorstel tot wijziging tijdens een ledenvergadering d.m.v. stemmen geaccepteerd is.Vastgesteld in de ledenvergadering van 31-01-2008 De voorzitter
  De secretaris