Schoolplan

Het Picasso Lyceum is een innovatieve school waar talentontwikkeling van de leerling voorop staat. Dé manier om dat te doen is het leveren van maatwerk om deze talentontwikkeling optimaal ruimte te geven. Al ruim 10 jaar zet de school zich hiervoor in. We hebben mooie dingen bereikt en daar zijn we trots op. We zien dat maatwerk de motivatie van zowel leerling als docent bevordert, het zelfvertrouwen van de leerling doet groeien en dat de school bekend staat om de prettige sfeer. We willen deze ontwikkeling verder uitbouwen. Dit schoolplan geeft aan hoe het Picasso Lyceum dit wil doen in de komende vier jaar.

De basis voor dit plan is het strategisch beleidsplan van de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Worden wie je durft te zijn (2016). Dit schoolplan is vervolgens weer het uitgangspunt voor de activiteitenplannen op de school met een looptijd van één schooljaar. In de activiteitenplannen worden concrete doelen uitgewerkt en wordt er beschreven wanneer we aan het eind van dat jaar tevreden zijn. In een activiteitenschema worden de activiteiten helder beschreven (wie doet wat wanneer). Deze activiteitenplannen worden jaarlijks geëvalueerd. We hebben hier bewust voor gekozen. Immers, de ontwikkelingen in techniek, maatschappij en dus het onderwijs volgen elkaar zo snel op, dat het beter is onze richting uit te zetten, actie te ondernemen en jaarlijks bij te sturen in plaats van een rigide meerjarenplan neer te leggen. Al doende leert men, zou je kunnen zeggen.

Dit schoolplan start met een hoofdstuk over hoe wij onze opdracht zien. Na een SWOT-analyse volgen aan het eind van dit hoofdstuk de vijf strategische doelen voor de school in de komende vier jaar.

In de hoofdstukken 2 t/m 6 worden de strategische doelen verder uitgewerkt volgens een vast stramien. Eerst wordt de relatie met de strategische doelen uit het SBP gelegd, vervolgens de context van de school beschreven (vanuit o.a. de SWOT-analyse uit het eerste hoofdstuk) en de huidige situatie. Elk hoofdstuk eindigt met een beschrijving van de situatie in 2020.

In het laatste hoofdstuk zijn alle speerpunten nog eens op een rij gezet.

De tekst van het volledige schoolplan 2016-2020 van het Picasso Lyceum vindt u op de website van Scholen op de kaart.

De tekst van de verkorte versie van het schoolplan 2016-2020 van het Picasso Lyceum vindt u hier.